Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 197303
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 ¶v¶r.¬¥¬ßøss 241
2 atrumnuppk 214
3 erwr234 148
4 hoang-viruss 143
5 ht¬hâñ¬×gáî¹ 138
6 ¶v¶îss¹¬£øvë 136
7 proº½2k1¢ 126
8 ªñháï÷jäpäñº 123
9 ttl_ßáø¹¹º²¬ 120
10 »rk«gà¤ðiên 113