cf wiki
;
Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 105703
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 fs¬¥øµñgß*** 164
2 hoang-vir*** 136
3 »rk«¥êu£*** 123
4 swat.¶húÿ*** 113
5 rk_huuphu*** 111
6 º».§hÿzï§*** 105
7 tz¬¶v¶ó¢÷*** 104
8 ultimateg*** 80
9 mr·g*** 78
10 ±tâymôñkh*** 76