Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 239800
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 604
2 ¨ºßá¬vüöñgº¨ 510
3 $wät®¬a÷miu 320
4 atrumnuppk 244
5 1st.çußiñ 182
6 zezrealz 177
7 »rk«aßäy¹ç®7 175
8 ¬hëärt·lëss¨ 174
9 »£övë_øñ£ÿ« 158
10 »rk«$amxính 156