Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 222199
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 312
2 atrumnuppk 233
3 proº½2k1¢ 169
4 ht¬hâñ¬xgáï¹ 157
5 erwr234 148
6 »¶v¶y¬dreäm« 147
7 hoang-viruss 143
8 rk_.benk 143
9 name: t khôi 133
10 »m®-§hïñ« 130