cf wiki
;
Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 1645428
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 ¥öuñg¬ßöss 205
2 trumnuppk 150
3 hoang-viruss 143
4 »rk«¥êu£aåy 127
5 ríçhåñd¹rö§é 125
6 ¶v¶r.¯¶háï¯ 118
7 töp»ßé£ÿ¹°²« 116
8 rk_smile.nct 112
9 ht¬hâñ¬dz² 108
10 19¬chí÷phèö¹ 106