cf wiki
;
Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 2135388
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 ¥øung¬bøss 312
2 atrumnuppk 223
3 proº½2k1¢ 167
4 tlt¬küça«¹ 149
5 erwr234 148
6 2k¬hëädshøt¬ 145
7 hoang-viruss 143
8 rk_.benk 133
9 ß_ñháï÷jäpäñ 127
10 »m®-§hïñ« 123