Tổng số tài khoản sở hữu VIP hiện tại: 248841
STT Tên tài khoản Số lượng VIP
1 swat¬y¬bøss 604
2 ¨ºßá¬vüöñgº¨ 510
3 swat¬sönðz 322
4 atrumnuppk 244
5 1st.çubiñ¹ 203
6 kz¬rµmngµyêñ 181
7 1st.»sam¼ 180
8 zezrealz 177
9 ¤ßéßööñg¤ 175
10 ¬çätä$÷$ë䬷 168